Privacy Policy

Privacy en cookies (skip to below for English version)

LiveComedy.be respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en ontvangers van haar nieuwsbrieven en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens alleen voor het versturen van de door jou gewenste nieuwsbrieven, om contact op te nemen voor deelname aan prijsvragen/acties of voor analysedoeleinden over het bezoek aan evenementen en over onze online media. In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe LiveComedy.be omgaat met de persoonlijke informatie van personen, zoals bezoekers van websites van LiveComedy.be en kopers van toegangsbewijzen van door Live Comedy georganiseerde evenementen (hierna: ‘de gebruiker’ of ‘je’). Op het moment dat je jouw gegevens aan LiveComedy.be verstrekt, stem je in met de voorwaarden zoals neergelegd in dit Privacy Statement.

LiveComedy.be verzamelt en registreert gegevens zoals de voornaam van de gebruiker, de achternaam, postcode en het e-mailadres. LiveComedy.be is gevestigd in Gent. In dit Privacy Statement wordt toegelicht wat LiveComedy.be doet met jouw persoonsgegevens.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Je kunt de browser zo instellen dat je tijdens jouw bezoek aan www.livecomedy.be geen cookies ontvangt. Wij gebruiken Google Analytics (hetgeen cookies gebruikt), om inzicht te verkrijgen in het gedrag van bezoekers op onze website (denk daarbij aan aantal clicks, hoe lang een bezoeker op onze website verblijft, etc). Het doel hiervan is om de effectiviteit van onze website te bepalen en deze te optimaliseren. De informatie die door jouw bezoek wordt verstrekt, wordt uitsluitend ten behoeve van de hieronder genoemde doeleinden gebruikt.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op de websites van andere partijen (zoals partners van LiveComedy.be) waarnaar LiveComedy.be een hyperlink aanbiedt. Bezoek voor het privacybeleid van deze partijen de betreffende websites. LiveComedy.be is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van andere partijen. Enkele voorbeelden van derde partijen waar wij op doelen zijn: grote online advertentieaanbieders en partijen die de afhandeling van ticketverkoop verzorgen.

Doeleinden
LiveComedy.be kan uw gegevens gebruiken:
– ter uitvoering van haar dienstverlening op het gebied van evenementen in de meest ruime zin;
– voor het beheer van haar klantenadministratie;
– om je informatie te verschaffen over aanbiedingen, evenementen en andere zaken die door LiveComedy.be worden georganiseerd, bijvoorbeeld via mailings (e-mail of post);
– ter verbetering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes);
– ter registratie van bezoekersgegevens van (onderdelen van) haar websites;
– ter uitvoering van marktonderzoeken;
– ter verbetering en beveiliging van haar websites;
– behavioural advertising, het tonen van speciaal voor jou opgezette advertenties, ook op sites van derden via advertentienetwerken;
– analyse van bezoekers van evenementen.
Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.

Gegevens wijzigen of afmelden
Onderaan elke e-mailing die je van LiveComedy.be ontvangt, heb je ook de mogelijkheid om je af te melden van de mailinglist. Als je jezelf afmeldt, zul je die specifieke nieuwsbrief van LiveComedy.be of het evenement in kwestie niet meer ontvangen.

Beveiliging
LiveComedy.be doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat jouw gegevens goed beveiligd zijn. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de computers waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. De computers zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes.

Verstrekking van gegevens
Wij zullen geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. LiveComedy.be zal zonder de benodigde toestemming of vergunning geen persoonsgegevens verstrekken aan partijen in landen buiten de Europese Unie.

Wijzigingen
LiveComedy.be behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. De gebruikers worden bij dezen aangemoedigd om regelmatig zelf het privacy beleid van LiveComedy.be te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

***

Privacy en cookies (scroll naar boven voor Nederlandse versie)

LiveComedy.be respects the privacy of all its website’s users and receivers of our newsletters. We aim to provide a secure environment for the personal information we acquired confidentially. We only use your data to send approved and consented newsletters, get in touch to enter in (ticket)contests or for analysing purposes about the attendance of events and our online media. In this Privacy Statement we will describe how LiveComedy.be handles personal information, like our website audience and paying attendees for any of our events. From the moment you give us your personal information, you’re consenting to the conditions described in this Privacy Statement.

LiveComedy.be gathers and records personal data like first name, last name, postal code and e-mail address of the user. LiveComedy.be is located in Ghent. This Privacy Statements aims to explain what LiveComedy.be uses your data for.

Cookies
Cookies are little pieces of information, which your browser saves on your computer. You can adjust your browser to not receive cookies when you visit www.livecomedy.be. We use Google Analytics (which uses cookies) to gain insights in the behaviour on our website (amount of clicks, duration of the visit). The goal is to measure the effectiveness of our website and optimise accordingly. Any required information gathered from your visit is solely used for these purposes.

Third Party Websites
This Privacy Statement does not reflect the policy of any other parties’ website to which LiveComedy.be includes a hyperlink. We advise to read those website’s separate Privacy Statements. LiveComedy.be is not responsible for the privacy policy of any other website. Some examples are: major online advertisement channels or parties who provide online ticketing.

Purposes
LiveComedy.be can use your data for following purposes:

– to provide services for events
– to maintain its client administration
– to inform you regarding opportunities, events, e.g. with mailings
– to optimise our services, e.g. with enquiries
– to register user details for (part of) its website
– to set up market research
– to optimise and secure its website
– behavioural advertising, showing dedicated advertisements, incl. third party advertising networks
– analysing visitors of events
Your data will not be used for any other use than the one mentioned above.

Update or opt-out
At the bottom of every mailing you receive from LiveComedy.be, you’ll be able to opt-out. If you do so, you will not longer receive any mailings from us.

Security
LiveComedy.be aims to maintain a secure environment for your personal information. Only employees who are required by their function to have access to your data will be able to do so. All computers are provided with additional safety measurements and passwords.

Distribution of data
We will never hand over personal information to third parties, unless it’s lawfully obligated. LiveComedy.be will never, without consent or permission, distribute data to countries outside of the European Union.

Updates
Live Comedy holds the right to make changes to this Privacy statement. Its users are therefore encouraged to reread the statement from time to time.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
We gebruiken cookies op deze website om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door verder te gaan, gaat u hiermee akkoord. Meer informatie